ENKA PAZARLAMA İHRACAT İTHALAT A.Ş.

Gizlilik Politikaları ile Kişisel Verilerinin İşlenmesi ve Aktarılmasına İlişkin Aydınlatıcı Bilgi

ENKA PAZARLAMA İHRACAT İTHALAT A.Ş. (ENKA Pazarlama veya Şirket)) Veri Sorumlusu olarak, kişisel verilerinize ilişkin Anayasal güvence altına alınmış olan kişisel hak ve özgürlüklerinize saygı duyar, söz konusu kişisel hak ve özgürlüklerin korunması konusunda en iyi gayreti gösterir müşteri bilgilerinin gizli tutulması ve bu bilgilerin üçüncü kişilerle paylaşılmamasına büyük önem verir. Tüm çalışanlarımız, görevlerini yerine getirirken elde ettikleri bilgilerin gizliliğini korumayı ve söz konusu bilgileri sadece mevzuat kapsamında ve mesleki görevlerini yerine getirmede kullanmayı taahhüt etmektedirler. Tüm çalışanlar, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve/veya ilgili diğer mevzuat hükümleri çerçevesinde düzenlenmiş olan müşteri sırrı, kişisel bilgilerin üçüncü kişilerle paylaşımına ilişkin sınırlama ve düzenlemelere tam olarak uyarlar.


ENKA PAZARLAMA İHRACAT İTHALAT A.Ş. Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası için tıklayınız.

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“6698 sayılı Kanun”) uyarınca, kişisel verileriniz; veri sorumlusu olarak ENKA Pazarlama tarafından aşağıda açıklanan kapsamda işlenebilecektir.

Kişisel verileriniz Genel Müdürlük veya Şubelerimiz, web siteleri üzerinden yapılmış olan başvurular, sosyal medya, e-mail, sektörel portal sayfalarından gelen bildirimler, müşteri görüşmeleri, SMS kanalları, direkt satış ekiplerine yapılan yazılı/dijital başvurular, vb gibi yöntemler ile şirketimiz müşterileri ile iletişime geçtiği diğer kanallar vasıtasıyla toplanmaktadır.

Toplanan kişisel verileriniz, kişisel verilerinizi bizlere açıklamanıza konu olan ve aşağıda sıralanan amaçlarla; kişisel verilerin korunmasına ilişkin mevzuatta belirtilen şartlar dahilinde tarafımızca yürütülen ticari faaliyetlerin gerçekleştirilmesi, ürün ve hizmetlerden sizleri faydalandırmak için gerekli çalışmaların yapılması, Şirketin ticari ve/veya iş stratejilerinin planlanması ve icrası, Şirket tarafından sunulan ürün ve hizmetlerin kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek sizlere önerilmesi, iş faaliyetlerinin planlanması ve icrası, müşteri ilişkileri yönetimi süreçlerinin yürütülmesi, ürün veya hizmetlerin satış süreçlerinin planlanması ve icrası, iş ortakları veya tedarikçilerle olan ilişkilerin yönetimi, kurumsal yönetim faaliyetlerin planlanması, iş sürekliğinin sağlanması faaliyetlerinin planlanması, ürün ve/veya hizmetlerin pazarlama süreçlerinin planlanması, müşteri talep veya şikayetlerinin takibi, finans, muhasebe ve/veya hukuk işlerinin takibi amaçlarıyla işlenebilecektir.

İlgili kanunlarda daha uzun süre öngörülmediği ya da dava zamanaşımı ile uyuşmazlık ortaya çıkması halinde bu süre ile sınırlı olmamak üzere uyuşmazlık konusu olay sonuçlanıncaya kadar geçecek süre hariç ENKA Pazarlama ile olan müşteri ilişkiniz devam ettiği sürece saklanmakta ve işlenmektedir. Kişisel verileriniz işlenme sürelerinin dolması halinde ve kişisel verilerin daha uzun sürelerle tutulmasını gerektiren farklı bir hukuki sebep bulunmadığı müddetçe kişisel verileriniz silinecek, yok edilecek ya da anonimleştirilecektir.

ENKA Pazarlama kişisel verilerinizi;

- kanunen alınmasının zorunlu olması,

- bir sözleşmenin kurulması ya da ifası ile doğrudan doğruya ilişkili olması,

- hukuken tabi olduğumuz yükümlülüklerin yerine getirilmesi,

- ENKA Pazarlama’ya ilişkin bir hakkın tesisi, söz konusu hakkın kullanılması ya da korunması açısından zorunlu olması ya da,

- Kişisel verilerinize ilişkin hak ve özgürlüklerinizi zedelemeyecek şekilde ENKA Pazarlama lehine hukuken tanınan meşru bir menfaatin varlığı,

gerekçeleri ile toplamaktadır.

Kişisel verileriniz, ENKA Pazarlamanın uymakla yükümlü olduğu hukuki düzenlemeler, yasal olarak aktarılması gereken idari ve resmi makamlara ve mevzuatın izin verdiği hallerde sözleşmesel yükümlülüklerin yerine getirilmesi, bir hakkın tesisi veya korunması amaçlarıyla ya da ENKA Pazarlamanın hukuken kabul edilebilecek meşru menfaatinin bulunduğu durumlarda şirketimizce destek hizmeti veya hizmet ya da ticari ürün alınan yurt içi – yurt dışı iş ortaklarımıza, bağımsız denetim şirketlerine, vb.. gerçek ve tüzel kişilere yasalarda öngörülen usul ve esaslara bağlı kalınmak suretiyle aktarılabilecektir.

ENKA Pazarlama, kişisel verilerinizin hukuka aykırı olarak işlenmesi ile yetkisiz kişilerin erişimlerinin engellenmesi ve güvenli ortamlarda saklanması amacıyla, yetki erişimlerinin sınırlandırılması, şifreleme, personelimiz ile gizlilik sözleşmelerinin imzalanması, fiziki ortamda tutulan kişisel verilere ilişkin fiziki güvenlik önlemleri alınması gibi gerekli idari ve teknik önlemleri almış olup kişisel verilerinizin güvenliği konusunda gerekli hassasiyeti göstermektedir.

- kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,

- kişisel verilerinizin işlenmiş olması halinde buna ilişkin bilgi talep etme,

- kişisel verilerinizin işlenme amacı ve buna uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

- yurt içinde ve yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

- kişisel verilerin yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini talep etme,

- kişisel verilerin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,

- düzeltme veya silme işlemlerinin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

- işlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

- kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde zararın giderilmesini talep etme

haklarınız bulunmaktadır.

- Genel Müdürlüğümüz ya da şubelerimize yazılı olarak teslim edilebilir,

- İadeli taahhütlü posta ya da noter kanalıyla Genel Müdürlüğümüz adresine gönderilebilir,

- Güvenli elektronik imzayla imzalayarak ya da Şirket müşterisi olmanız halinde Şirketimizce kayıtlı elektronik posta adresini kullanmak suretiyle enkakvkk@enka.com.tr adresine e-posta ile iletilebilirsiniz.

Kişisel verilerinize ilişkin bilgi talepleriniz en kısa ancak her halükârda en geç 30 gün içerisinde cevaplandırılacak olup talep etmiş olduğunuz bilgiye ilişkin olarak şirketimiz cevabının 10 sayfadan az olması durumunda herhangi bir ücret talep edilmeyecek, 10 sayfayı aşması durumunda ise aşan sayfa başına 1 TL ücret alınacaktır.